Μετανάστευση και Κυρίαρχη Εθνική Κουλτούρα | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μετανάστευση και Κυρίαρχη Εθνική Κουλτούρα

Θρησκεία-πολιτική-πολυπολιτισμικότητα

Κατά τον συγγραφέα η Ευρώπη πρέπει να αναταχθεί ως πολιτική και πολιτισμική οντότητα, αξιοποιώντας την έννοια των μεγάλων χωρικών συμπλεγμάτων. Η ανάταξη αυτή της Ευρώπης προϋποθέτει την υπέρβαση της εαυτοφοβίας των Δυτικών, την ιδεολογική ενότητα της Δύσης, την προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας και του Διαφωτισμού. Για τον συγγραφέα, δηλαδή, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδέας και η εμφάνιση της Ευρώπης ως Πόλου Διεθνούς Ισχύος είναι πρωτίστως ένα ιδεολογικό καθήκον παρά ένα οικονομικό εγχείρημα και συνδέεται με την οριστική υπέρβαση της κατάτμησης, την οποία προκαλεί το ιδεολόγημα της πολυπολιτισμικότητας.

Η μελέτη του Ιωάννη Κωτούλα θίγει ένα σύνολο ενδιαφερόντων και αμφιλεγόμενων θεμάτων με άξονα μία ορθολογιστική, εργαλειακή προσέγγιση, θίγοντας για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία πλευρές του μεταναστευτικού ζητήματος, οι οποίες συχνά παραβλέπονται, όπως οι σχέσεις της μαζικής μετανάστευσης με τα μεγέθη της εθνικής και της κοινωνιακής ασφάλειας, η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου και της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό μίας κοινότητας, η πιθανότητα της πολιτισμικής υποκατάστασης στην Ευρώπη.

Η μελέτη του Ιωάννη Κωτούλα Κυρίαρχη Εθνική Κουλτούρα: Η μετανάστευση και το τέλος της πολυπολιτισμικότητας είναι μία τεκμηριωμένη και καινοτόμος για τα ελληνικά δεδομένα συμβολή σε ένα ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει την κυρίαρχη αναφορά των ευρωπαϊκών κοινωνιών τις επόμενες δεκαετίες και το οποίο ήδη μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό τις αντιλήψεις, τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις, αλλά και την πολιτική συμπεριφορά, των Ευρωπαίων πολιτών σε θεμελιώδη ζητήματα του δημόσιου βίου.