Μια νέα ενεργειακή "επανάσταση"; | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μια νέα ενεργειακή "επανάσταση";

Οι υδρίτες μεθανίου και το γεωπολιτικό τους αποτύπωμα

Χάρτης ύπαρξης υδριτών μεθανίου σε παγκόσμιο επίπεδο, Πηγή: http://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/
------------------------------------------------------------------------------------------

14112017-5.jpg

Παγκόσμιος χάρτης κοιτασμάτων/συγκεντρωμένων γεωλογικών σχηματισμών υδριτών μεθανίου, Πηγή: https://phys.org/news/2014-10-million-effort-potential-energy-source.html
------------------------------------------------------------------------

Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από τις παραπάνω δύο εικόνες σε σχέση με την μελλοντική εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδριτών μεθανίου είναι:

-Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μόνες χώρες που μπορεί να έχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα Υδριτών Μεθανίου είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες στην Μαύρη Θάλασσα με χρηματοδότηση γερμανικών εταιρειών ενέργειας αλλά και των αντίστοιχων Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας της Γερμανίας. Η Γερμανία, λοιπόν, που δεν έχει κοιτάσματα υδριτών μεθανίου στην επικράτειά της, επενδύει σε μια μελλοντική τεχνολογία η οποία μπορεί να της επιφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια σε κέρδη και τεράστια γεωπολιτική επιρροή, ενώ η χώρα μας που έχει κοιτάσματα δεν το κάνει [5].
-Σε παγκόσμιο επίπεδο, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και ΗΠΑ θα ενισχύονταν πάρα πολύ γεωπολιτικά και οικονομικά, διότι έχουν μεγάλα κοιτάσματα υδριτών μεθανίου στην επικράτεια τους
-Σε εθνικό επίπεδο, η αξία του οικοπέδου που λέγεται Ελλάδα στο γεωπολιτικό και ειδικά στο γεωενεργειακό διεθνές χρηματιστήριο θα εκτοξευόταν στα ύψη, με την προϋπόθεση ότι η χώρα μας θα έχει κινηθεί προς την εκμετάλλευση των δικών της κοιτασμάτων υδριτών μεθανίου.

Εν τέλει, οι γεωπολιτικοί δρώντες που ασχολούνται σοβαρά με την μελλοντική εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδριτών μεθανίου σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ερευνητικό επίπεδο είναι πολλοί. (Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία αλλά και άλλες χώρες). Παρακάτω θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ιαπωνίας όσον αφορά τις εθνικές ενεργειακές τους στρατηγικές αλλά και τα εθνικά R&D προγράμματά τους που αφορούν τις νέες μεθόδους εξόρυξης των υδριτών μεθανίου.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας πάγιος στόχος της Αμερικανικής ενεργειακής πολιτικής είναι η ανάπτυξη των εγχώριων πηγών ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια της ίδιας αλλά και των συμμάχων της. Από το 2000 και μετά οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στις νέες τεχνολογίες εξόρυξης υδριτών μεθανίου.

14112017-6.jpg

Χρηματοδότηση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για το αμερικανικό πρόγραμμα R&D υδριτών μεθανίου από το 2001 μέχρι το 2014 , Πηγή: A.T. Kearney Energy Transition Institute,Gas Hydrate Factbook Presentation http://www.energy-transition-institute.com/Links/GasHydrates.html
-------------------------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση (Απρίλιος 2017) της Αμερικανικής Επιτροπής Υδριτών Μεθανίου που συμβουλεύει τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, πρότεινε τις ακόλουθες μελλοντικές δράσεις προς τις ΗΠΑ αν θέλουν να διατηρήσουν την πρωτοπορία τους σε αυτόν τον τομέα που απειλείται από χώρες όπως η Κίνα. Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι:

-Δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε κοιτάσματα Υδριτών Μεθανίου στην βόρεια Αλάσκα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την Κρατική Ιαπωνική Εταιρεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation).6
-Αξιολόγηση της ποιότητας των κοιτασμάτων υδριτών μεθανίου ενός της αμερικανικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. (ΑΟΖ).
-Διατήρηση της αμερικανικής πρωτοπορίας στον τομέα εξόρυξης και παραγωγής φυσικού αερίου από υδρίτες μεθανίου.
-Πλήρης και συνεχής υποστήριξη (τεχνική και οικονομική) όλων των εθνικών κέντρων έρευνας και πανεπιστημίων που ασχολούνται με τους υδρίτες μεθανίου σε ερευνητικό επίπεδο.
-Εμβάθυνση της συνεργασίας με άλλες χώρες σε αυτόν τον τομέα, όπως η Ιαπωνία και η Ινδία.6

Επίσης η επιτροπή προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για το αμερικανικό πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) υδριτών μεθανίου ώστε να γίνουν εφικτές οι παραπάνω δράσεις αλλά και να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο σε αυτόν τον τομέα [6].

14112017-7.jpg

Πίνακας μελλοντικής χρηματοδότησης του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για το αμερικανικό πρόγραμμα (R&D) υδριτών μεθανίου, Πηγή: 6. The Methane Hydrate Advisory Committee, Advisory Committee to the Secretary of Energy, 13 April 2017, USA Government, https://energy.gov/sites/prod/files/2017/04/f34/MHAC_Recommendations_to_...
--------------------------------------------------------------------------------------