Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική

Προς αναθεώρηση των αρχικών στόχων;

Κύριο χαρακτηριστικό της γενικής επιφύλαξης των συντακτών της έκθεσης είναι το γεγονός ότι, οι όποιες νέες διασυνδέσεις για την διακίνηση φυσικού αερίου από την Ρωσία θα πρέπει να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ενέργειας, προφανώς αναφερόμενοι στους περιορισμούς που τίθενται από την Τρίτη Δέσμη Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας, για τον έλεγχο των διαχειριστών των υποδομών από εταιρείες τρίτων χωρών. Πέραν, όμως, τούτου, η έκθεση καθιστά σαφές ότι, η ΕΕ δεν πρόκειται να υποστηρίξει, προφανώς τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά, έργα που δεν είναι σε συμφωνία με τις αρχές της ΕΕΕ, περιλαμβανομένης και της Ενωσιακής Στρατηγικής για την Ενεργειακή Ασφάλεια [10].

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η έκθεση της ΕΕΕ είναι αρκετά διαφωτιστική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονοδιάστατη και μονοβαρής απόπειρα σχεδιασμού της ΕΕΕ. Την πρώτη, μάλλον υπερβολική, αισιοδοξία των πρωτεργατών της ΕΕΕ διαδέχθηκε η στροφή προς τον ρεαλισμό. Τα πολλά κράτη μέλη δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τους με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τις διεθνείς τους δεσμεύσεις και την εθνική ενεργειακή στρατηγική τους. Τα κράτη-μέλη μπορεί τελικώς να διακριθούν σε σχέση με την αντιμετώπιση των στόχων της ΕΕΕ σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι ένθερμοι υποστηρικτές της, όπως κάποια από τα κράτη της ανατολικής Ευρώπης, ενώ στην δεύτερη ανήκουν οι αδιάφοροι έως επιφυλακτικοί, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία. Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ επισκέφθηκε όλα τα κράτη-μέλη, απεκόμισε τις δέουσες εντυπώσεις και φαίνεται ότι οδηγείται πλέον στην εφαρμογή μιας ρεαλιστικότερης ενεργειακής πολιτικής.

Η αυτονόητη δήλωση ότι οι αγωγοί φυσικού αερίου που κατασκευάζονται θα πρέπει να είναι ρυθμιστικά συμβατοί με την ενωσιακή νομοθεσία, εκφέρεται ως προειδοποίηση συμμόρφωσης. Ωστόσο, είναι ενδεχόμενο οι ενδιαφερόμενοι που μπορεί να θιγούν από τις υπερβολές της Επιτροπής στο σημείο αυτό, να καταφύγουν τελικά στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), προκειμένου να προσβάλλουν τυχόν υποκειμενικές απόψεις της Επιτροπής αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου της ενεργειακής ασφάλειας που τίθεται ως κριτήριο για την πιστοποίηση ή μη μιας εταιρείας από τρίτη χώρα που θα μπορούσε να ασκήσει έλεγχο επί των αγωγών. Μ’ όλα αυτά, ο δρόμος του αρχικού σχεδιασμού για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ολοκλήρωση μέσω της ΕΕΕ δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εύκολος.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
[1] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, State of the Energy Union 2015 [Brussels, 18.11.2015 COM(2015) 572 final].
[2] Eυρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 23-10-2014, http://foreignaffairs.gr/articles/70028/theodoros-panagos/eyropaiki-ener..., και Προς μια Ενιαία Αγορά Ενέργειας, στην έντυπη έκδοση, Οκτώβριος 2014.
[3] Η σημαντικότητα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας για τους στόχους αυτούς τονίζεται σε κάθε σχετικό νομοθέτημα της Ένωσης, βλ. προοίμια των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ.
[4] Βλ. Energy Union Factsheet, 25-2-2015.
[5] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, COM(2015) 572, 18.11.2015.
[6] Συγκαλείται από 30.11.2015 έως 11.12.2015 στο Παρίσι.
[7] Πρόκειται για την οδηγία 2012/27/ΕΕ που πρόκειται να τροποποιηθεί για να ευθυγραμμισθεί με τον προαναφερθέντα στόχο.
[8] Η LitPolLink, μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας και η γαλλο-ισπανική διασύνδεση.
[9] Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση διαπιστώνει πως το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου κατά το 2013 προερχόταν από την Ρωσία και ότι μια σειρά από κράτη-μέλη είναι εξαρτημένα, κυρίως ή ολικώς, από την Ρωσία, όπως η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Λετονία και η Σλοβακία.
[10] COM(2014)330.

Copyright © 2015 by the Council on Foreign Relations, Inc.
All rights reserved.

Μπορείτε να ακολουθείτε το «Foreign Affairs, The Hellenic Edition» στο TWITTER στην διεύθυνση www.twitter.com/foreigngr αλλά και στο FACEBOOK, στην διεύθυνση www.facebook.com/ForeignAffairs.gr και στο linkedin στην διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/foreign-affairs-the-hellenic-edition