Η νέα Εθνική Στρατηγική Αναθεώρηση της Γαλλίας | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Η νέα Εθνική Στρατηγική Αναθεώρηση της Γαλλίας

Οι προκλήσεις ασφάλειας, οι στρατηγικοί στόχοι, και η εκτιμώμενη αντίδραση των περιφερειακών και διεθνών δρώντων

ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η τρίτη ενότητα της Στρατηγικής Αναθεώρησης με τίτλο Οι δέκα στρατηγικοί στόχοι (Ten strategic objectives) [16] ξεκινά με την παράθεση του 1ου στρατηγικού στόχου, «Μια ισχυρή και αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή» (A robust and credible nuclear deterrent), ο οποίος εξαρτάται από την πολιτική, επιχειρησιακή, και τεχνική αξιοπιστία της Γαλλίας, λαμβάνοντας υπόψιν του την ευρωπαϊκή διάσταση της γαλλικής αποτροπής αλλά και επιδιώκοντας η εν λόγω αποτροπή να είναι αποτελεσματική, ανεξάρτητη, και κυρίαρχη. Ο 2ος στρατηγικός στόχος φέρει τον τίτλο Μια ενωμένη και ανθεκτική Γαλλία (A united and resilient France) και επιδιώκει την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας συλλογικά και εις βάθος μέσω της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Ανθεκτικότητας [National Resilience Strategy (NRS)], την προώθηση μιας βιώσιμης αμυντικής νοοτροπίας τόσο στην κοινωνία όσο και το κράτος, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και των λοιπών κρατικών υπηρεσιών.

Ο 3ος στρατηγικός στόχος, Μια οικονομία που συμβάλλει στην αμυντική νοοτροπία (An economy contributing to a defence mindset), στηρίζεται στην εξασφάλιση των κρίσιμων προμηθειών και την αντιστοίχιση των αποθεμάτων με την παραγωγική ικανότητα, τη μείωση της παραγωγής και την υποστήριξη κύκλων για την σταδιακή προσαρμογή σε μια «οικονομία πολέμου», και τον εξορθολογισμό των ρυθμιστικών, κανονιστικών διαδικασιών ανάθεσης διαγωνισμών και υποστήριξης, υπό το πρίσμα της διαχείρισης κινδύνου. Ως 4ος στρατηγικός στόχος καθορίζεται η Πρώτης τάξεως ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (First class cyber resilience), η οποία αποτελεί προϋπόθεση της κυριαρχίας και επιδιώκεται να εδραιωθεί μέσα από την δημιουργία περιφερειακών ομάδων επέμβασης και τη μακροπρόθεσμη επένδυση για την επίτευξη της ύψιστης κυβερνο-ανθεκτικότητας μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού δημόσιου και ιδιωτικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Ο 5ος στρατηγικός στόχος θέλει την «Γαλλία ως υποδειγματικό σύμμαχο στον ευρωατλαντικό χώρο» (France as an exemplary ally in the Euro-Atlantic area), επιδίωξη που σκοπεύει να επιτύχει με την συνεχή ενεργό συμμετοχή σε όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της συμμαχίας, την ενδυνάμωση του πρωταγωνιστικού ρόλου της που πηγάζει από τις πυρηνικές της δυνατότητες, και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, ιδίως σε νέους τομείς όπως η περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Ο 6ος στρατηγικός στόχος οραματίζεται την «Γαλλία ως κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας» (France as a driving force behind European strategic autonomy) κυρίως λόγω της συμμετοχής της στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, και το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ ως μόνιμο μέλος, μέσα από την ανάπτυξη των ικανοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας που θα οδηγήσει στην τεχνολογική αυτονομία, αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης της ικανότητας δράσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο με την ανάπτυξη του κατάλληλου είδους εργαλειοθήκης (toolbox) για κάθε περίπτωση.

Ο 7ος στρατηγικός στόχος επιδιώκει να καταστήσει την «Γαλλία ως αξιόπιστο εταίρο σε θέματα κυριαρχίας και αξιόπιστο πάροχο ασφάλειας» (France as a reliable sovereignty partner and a credible provider of security) μέσω της ανάπτυξης μιας συνεκτικής στρατηγικής τόσο με τα ευρωπαϊκά κράτη όσο και με τις ΗΠΑ, συνεισφέροντας στην εδραίωση της ασφάλειας στην Αφρική και υιοθετώντας μια φιλόδοξη στρατηγική στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας τις ροές στον Περσικό Κόλπο, και διατηρώντας την σταθερότητα στον Ινδο-Ειρηνικό, καθώς και προλαμβάνοντας μια νέα κούρσα εξοπλισμών, την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), και την διασπορά των συμβατικών όπλων. Ο 8ος στρατηγικός στόχος που έχει καθοριστεί από την Γαλλία είναι η Εγγυημένη αυτονομία εκτίμησης και κυριαρχίας στην λήψη αποφάσεων (Guaranteed autonomy of assessment and decision-making sovereignty), η οποία εδράζεται στην ανάπτυξη ευέλικτων ικανοτήτων συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης, καθώς και στην οικοδόμηση τεχνικών δυνατοτήτων, την διαλειτουργικότητα (interoperability) μεταξύ των εταίρων, και την χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο 9ος στρατηγικός στόχος που έχει τεθεί αφορά στην «Ικανότητα υπεράσπισης και δράσης σε υβριδικά πεδία» (The capacity to defend and act in hybrid fields), έναν τομέα που αξιοποιείται στο έπακρο από τους στρατηγικούς ανταγωνιστές της Γαλλίας. Για την ανάπτυξη της εν λόγω ικανότητας ως επιμέρους στόχοι έχουν τεθεί η βελτίωση της οργάνωσης κυρίως μέσω της ανάπτυξης των στρατηγικών επικοινωνιών, η δημιουργία ενός ευρέως πεδίου επιλογών αντίδρασης, και η επαύξηση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών. Τελευταίος στρατηγικός στόχος της Γαλλίας αποτελεί η «Ελευθερία δράσης και ικανότητα διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων υψηλής έντασης, αυτόνομα ή στο πλαίσιο συνασπισμού, σε όλους τους τομείς» (Freedom of action and the capacity to conduct military operations, including high-intensity operations, autonomously or in a coalition, in all fields), η οποία βασίζεται στην αυτόνομη ικανότητα λήψης απόφασης και έκδοσης διαταγών, την παροχή βοήθειας στους τομείς της διοίκησης και υποστήριξης σε εταίρους στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, και τον Ινδικό ωκεανό, τη μακροπρόθεσμη δράση, την κατάληψη κοινών πεδίων -όπως ο κυβερνοχώρος, το διάστημα και ο βυθός- και την αντιμετώπιση ανεξέλεγκτων ανταγωνιστών.

12122022-4.jpg

Τα περιεχόμενα της Εθνικής Στρατηγικής Αναθεώρησης (2η σελίδα). Πηγή: http://www.sgdsn.gouv.fr/communiques_presse/revue-nationale-strategique-...
----------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΛΗΨΗ ΗΓΕΣΙΑΣ